'Tijdelijk huren van 1 week tot 1 jaar!'

Voorwaarden en Privacy


Ga naar: Algemene voorwaarden shortstaydirect.nl
Ga naar: Privacy shortstaydirect.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN SHORTSTAYDIRECT.NL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de site www.shortstaydirect.nl

Als bezoeker (gebruiker) van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

Shortstaydirect.nl heeft als doel om huurders en verhuurders van tijdelijke woonruimte bij elkaar te brengen. Dat doet zij door het inzichtelijk maken van beschikbare (tijdelijke) woonruimte van private en professionele aanbieders. Aanbieders kunnen zelf ook via deze site hun aanbod aanbieden. Shortstaydirect speelt geen bemiddelende rol bij de (ver)huur en sluit geen huurovereenkomsten. Bij ‘tijdelijk’ wordt een verblijf van 1 week tot 1 jaar aangehouden, met mogelijkheid tot verlenging. Het aanbieden van woonruimte met een huur van 1 jaar of langer c.q. onbepaalde tijd is uitdrukkelijk NIET toegestaan.


Shortstaydirect stelt alles in het werk om te voldoen aan de privacywetgeving conform de GDPR (General Data Protection Regulation van 25-5-2018). Dit geeft u als potentiële huurder de mogelijkheid om op aanvraag uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien, te verwijderen, te corrigeren of over te dragen. Alle gegevens die door de verhuurder aan Shortstaydirect worden verstrekt of door Shortstaydirect zelf op de site zijn geplaatst, worden vertrouwelijk behandeld. Shortstaydirect zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail zal niet op de website worden weergegeven teneinde deze tegen spam te beschermen. Shortstaydirect gebruikt uw gegevens voor de eigen administratie en om met u in contact te komen.

ARTIKEL 1.

ALGEMEEN

1.1. Aanbieder: Shortstaydirect.nl: de site welke beheert wordt door de besloten vennootschap Landmark Enschede B.V., gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59221461;

1.2. Website: www.shortstaydirect.nl dan wel eventuele subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende mobiele applicaties.

1.3. Platform:het platform dat via de website shortstaydirect.nl wordt aangeboden en via de onderliggende pagina’s bereikbaar is.

1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwant rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsook rechten op know-how.

ARTIKEL 2.

TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Shortstaydirect ter zake van de dienst, het gebruik van de dienst en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Shortstaydirect alleen bindend indien en voor zover deze door Shortstaydirect uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst tussen Shortstaydirect en gebruiker komt tot stand nadat gebruiker een account aanmaakt op de website en/of een elektronische bestelling plaatst via de website.

3.2. Shortstaydirect is te allen tijde gerechtigd een account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

3.3. Om gebruik te kunnen maken van de diensten op deze site dient de gebruiker de leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben.

ARTIKEL 4.

LEVERING VAN DE DIENST

4.1. De dienst wordt door Shortstaydirect aangeboden met als doel om huurders en verhuurders van tijdelijke woonruimte met elkaar in contact te brengen. Gebruiker is er zich van bewust dat Shortstaydirect slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar. Hierdoor kan Shortstaydirect geen enkele garanties afgeven m.b.t. de kwaliteit van de aangeboden woonruimte en of deze voldoet aan de eisen van de huurder en/of wettelijk gestelde eisen, de informatie in de advertenties juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is en de dienst vrij is van virussen, trojans en andere fouten.

ARTIKEL 5.

GEBRUIK VAN DE DIENST

5.1. Shortstaydirect stelt alles in het werk om te voldoen aan de privacywetgeving conform de GDPR (General Data Protection Regulation van 25-5-2018). Dit geeft u als gebruiker de mogelijkheid om op aanvraag uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien, te verwijderen, te corrigeren of over te dragen. Alle gegevens die door de verhuurder aan Shortstaydirect worden verstrekt of door Shortstaydirect zelf op de site zijn geplaatst, worden vertrouwelijk behandeld. Shortstaydirect zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail zal niet op de website worden weergegeven teneinde deze tegen spam te beschermen. Shortstaydirect gebruikt uw gegevens voor de eigen administratie en om met u in contact te komen. Raadpleeg de privacyverklaring van Shortstaydirect voor meer informatie.

5.2. Om de dienst te kunnen gebruiken, zal gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het account van de gebruiker is voltooid

5.3. Shortstaydirect verstrekt gebruiker hierbij en op grond van de overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Shortstaydirect mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.

5.4. Met de dienst verwerkt gebruiker mogelijk haar persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst.

5.5. Shortstaydirect waarborgt de privacy van gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het éénmalig verstrekken van persoonsgegevens.

ARTIKEL 6.

GEBRUIKSREGELS

6.1. Het is verboden de dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

6.2. Gebruiker zal de via de dienst verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen.

6.3. Het is behoudens het normale gebruik van de dienst de gebruiker verboden om andere gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.

6.4. Indien Shortstaydirect constateert dat gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Shortstaydirect zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Shortstaydirect heeft daarbij het recht de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast kan het account worden geblokkeerd. Shortstaydirect is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

6.5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Shortstaydirect als gevolg van het overtreden van een van de leden van artikel

6.6 Shortstaydirect kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Shortstaydirect van alle claims van derden in verband met door gebruiker geplaatste informatie.

ARTIKEL 7.

BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

7.1. Shortstaydirect spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2. Shortstaydirect mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Shortstaydirect zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Shortstaydirect is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

ARTIKEL 8.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. De dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Shortstaydirect. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Shortstaydirect, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

8.2. Informatie die gebruiker opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft eigendom van gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Shortstaydirect verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan, waaronder het gebruik op services van derden. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Shortstaydirect.

8.3. Shortstaydirect zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit expliciet is overeengekomen met gebruiker, dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

8.4. Indien gebruiker de bepalingen uit dit artikel niet nakomt zal gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per overtreding en EUR 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de schending voortduurt met een maximum van EUR 2.500,- verbeuren aan Shortstaydirect. Dit laat onverlet het recht van Shortstaydirect om aanvullende schadevergoeding van gebruiker te vorderen.

8.5. De site shortstaydirect.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft shortstaydirect.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 9.

BETALINGSWIJZE EN TARIEVEN

9.1. Het gebruik van de dienst is voor de verhuurder in eerste instantie kosteloos. Indien gebruiker gebruik wil maken van uitgebreide functionaliteiten, heeft zij de mogelijkheid tegen betaling gebruik van te maken. Het gebruik van de dienst is voor de huurder tegen betaling.

9.2. De prijzen voor het gebruik staan vermeld op de website van Shortstaydirect.

9.3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Shortstaydirect en/of op de website genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.4. Betaling van de eerste periode van een abonnement geschiedt middels iDeal of creditcard. Nadat de betaling is ontvangen door Shortstaydirect, zal het account worden geactiveerd.

9.5. Na het verstrijken van de eerste periode van een abonnement, zal het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen na iedere verlenging van het abonnement worden geïncasseerd van de rekening van gebruiker.

9.6. Na het verstrijken van de betaaltermijn is gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Shortstaydirect gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.

ARTIKEL 10.

OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, overheidsmaatregelen, oorlog, stakingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, natuurrampen of anderszins tekortkomingen en in het geval dat Shortstaydirect door zijn eigen leveranciers, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Shortstaydirect kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst door Shortstaydirect worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 11.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Shortstaydirect.nl is geen bemiddelende partij en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor iedere vorm van schade ontstaan als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie, noch voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze site en de bezoeker dient de informatie zelf op juistheid en volledigheid te toetsen.

11.2. Gebruiker vrijwaart Shortstaydirect van alle claims van derden in verband met de data die gebruiker opslaat en uitleest middels de dienst, waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.3. In geval van overmacht is Shortstaydirect nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij gebruiker ontstane schade.

ARTIKEL 12.

DUUR EN OPZEGGING

12.1. De overeenkomst gaat in zodra gebruiker voor het eerst een account aanmaakt via de dienst en wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

12.2. Indien gebruiker een abonnement afsluit, vangt het abonnement aan zodra de betaling is ontvangen door Shortstaydirect en wordt aangegaan voor de overeengekomen abonnementsperiode.

12.3. Na de periode als bedoeld in het vorige lid wordt het abonnement automatisch gestopt. De facturatie zal plaatsvinden tijdens elke verlenging en nieuwe periode.

12.4. Bij opzegging van de overeenkomst zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald aan gebruiker.

12.5. Shortstaydirect heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien gebruiker de voorwaarden uit de overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 13.

WIJZIGING VOORWAARDEN

13.1. Shortstaydirect heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen.

13.2. Indien gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 14.

OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Shortstaydirect gevestigd is.

14.3. Shortstaydirect is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

PRIVACY SHORTSTAYDIRECT.NL

Shortstaydirect en uw persoonsgegevens

Shortstaydirect.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We gaan hier daarom zeer zorgvuldig mee om. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Shortstaydirect.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de wetgeving voor intermediairs in de verhuursector en de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Shortstaydirect.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens: e-mail landmarkbv@gmail.com.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Shortstaydirect.nl ten behoeve van de volgende doeleinden verwerkt:

• Het indirect bemiddelen in verhuur;
• Het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• naam/voorletters
• bsn nummer
• kopie legitimatiebewijs
• inkomensgegevens
• adres
• postcode
• woonplaats
• land
• telefoonnummer
• e-mail adres

Werkwijze bsn nummer en legitimatiebewijzen

Verhuurders willen bij iedere aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs ontvangen en ook willen zij, vanwege hun verplichtingen aan de fiscus alsook i.h.k.v. ‘screening’, uw bsn nummer weten. Dit betekent dat wij gedurende de huuraanvraag deze gegevens in ons systeem moeten kunnen opnemen. Nadat het traject is afgerond zullen wij deze gegevens vernietigen, tenzij u ons nadrukkelijk opdracht daartoe geeft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor financiële administratie/facturatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

Bij het aanbieden van het platform maakt Shortstaydirect gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Shortstaydirect naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Shortstaydirect teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan ons platform u herkennen wanneer u opnieuw ons platform bezoekt en kan het platform speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

De browser kan zo ingesteld worden dat tijdens het volgende gebruik van het platform geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het platform of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) het platform. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies is te vinden met behulp van de Help-functie van de browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Shortstaydirect u om uit te loggen indien een publiek toegankelijke computer wordt verlaten alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

Google Analytics

Het platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Shortstaydirect te helpen analyseren hoe u van het platform gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Shortstaydirect bij te houden hoe u het platform gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Shortstaydirect en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven beschreven. U geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

Bewaartermijn

Shortstaydirect.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Enschede, 1 juni 2018